Általános Üzleti Feltételek

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

 ( amelyben a GGK-Gulyás KFT, mint Szállító szerepel )

ÁLTALÁNOS  SZÁLLÍTÁSI  FELTÉTELEK:

 • Szállító az általa forgalmazott termékeket az alábbi üzleti feltételek szerint értékesíti a Vevõ felé.
 • Szállító vállalja, hogy a gyártók, illetve a beszállító partnerei által tanúsított paraméterû, anyagminõségû, szabványú termékeket szállít.
 • A Vevõ vállalja, hogy az árut írásban rendeli meg. A raktáron nem tartott tétel esetén a megrendelés a Szállító visszaigazolása esetén tekinthetõ elfogadottnak. A szállítási határidõn belül bekövetkezõ és elõre nem látható gyártói árváltozás, valamint 4 %-ot meghaladó mértékû EURO-HUF árfolyamváltozásból adódó Szállítói áremelés, esetlegesen bekövetkezõ rendkívüli gazdasági esemény következményeiért a Szállító nem vállal felelõsséget.
 • A szállítási határidõ megfelelõ mértékben meghosszabbodik, ha a gyártónál elõre nem látott, a Szállítónak fel nem róható, tõle független akadály lép fel ( pl. üzemzavar, közlekedési, energia- illetve anyagellátásbeli zavarok ). Ezekért a késedelmekért a Szállító nem felel, de az ilyen akadályok keletkezését és megszûntét haladéktalanul köteles a Vevõvel közölni.
 • Amennyiben a Vevõ kéri a szállításra kész áru átvételének halasztását, illetõleg azt nem veszi át, a Szállító jogosult a raktározás – értékesítéséig – felmerülõ költségeit a Vevõ felé terhelni, mely havonta a megrendelt áru számlaértékének 5 %-a.
 • Az áru mennyiségi és minõségi átvétele a megrendelés/szállítás teljesítésekor történik meg. Az átvételkor észlelhetõ esetleges mennyiségi és minõségi hiányosságokat a Vevõ haladéktalanul köteles a Szállítóval közölni. A Vevõnek a megrendelés/szállítás teljesítésétõl számítva 8 nap áll a rendelkezésére, hogy az észlelt minõségi- illetve anyaghibákat jelezze a Szállító felé. A reklamáció 8 napon túl jogvesztõ hatályú. Az esetleges reklamáció írásban jelenthetõ be.

Amennyiben a gyártási, anyagminõségi és a mûszaki paraméterek a vonatkozó szabványoknak, illetve a dokumentációknak  megfelelnek, ebben az esetben a Szállító garanciális kötelezettsége a továbbiakban sem terjed ki azokra a hibákra, amelyek rajta kívülálló okokból keletkeznek. Ilyenek tekintendõ különösen a rendeltetésellenes használat, a Vevõ vagy harmadik személy által végzett hibás vagy hanyag kezelés, szerelés, javítás vagy karbantartás, illetve a nem megfelelõ üzemi környezet.

Az áruval kapcsolatos kárveszély kockázata, – amennyiben az árut posta vagy futárszolgálat útján kéri teljesíteni a Vevõ – az arunak a  speditõr részére történõ átadását követõen a a kockázat a Vevõt terheli, függetlenül attól, hogy ki fizeti a szállítás költségét.

 • Esetleges reklamáció esetén a visszaszállítás kockázata és költsége a Vevõt terheli.
 • Az áru tulajdonjogát a Szállító mindaddig fenntartja magának, amíg az áru ellenértéke teljes mértékben kiegyenlítésre nem kerül. Az áruban az ezen idõ alatt esetlegesen bekövetkezõ sérülésekért a Vevõ felel.

– 1 –

ÁLTALÁNOS  FIZETÉSI  FELTÉTELEK:

 • A vételár megfizetése a Vevõ részérõl történhet készpénzben, utánvétellel, elõre történõ vagy a szállítástól számított 8, 15 és 30 napon belüli banki átutalással történhet. A felek a fentiektõl eltérõ átutalási határidõben kizárólag elõzetes írásos megállapodást követõen térhetnek el. Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ késedelmi kamat felszámítására a Vevõ felé.

Ismételt vagy 30 napot meghaladó késedelem esetén a Szállító jogosult a fizetési feltételek egyoldalú megváltoztatására, a fizetési határidõ lecsökkentésére vagy készpénzes, illetve utánvétes fizetési mód kikötésére.  

 • Jelentõs értékû vagy egyedi/speciális termékre vonatkozó megrendelés esetén, a Szállító jogosult – a Vevõvel érvényben lévõ általános vételár megfizetési módtól eltérõ – egyedi vételár megfizetési mód ( pl. elõreutalás vagy készpénz ) megállapítására is.
 • Amennyiben a Vevõ a Szállító írásban megtett fizetési felszólítására sem tudja vagy nem hajlandó a vételárat megfizetni, a Szállító jogosult a Vevõ részére leszállított árut visszaszállítani, ennek költségét a Vevõre hárítani, valamint követelésének jogi úton érvényt szerezni.

FELELÕSSÉGKORLÁTOZÁS

 • A Szállító felelõssége nem terjed ki a közvetett, a következményi károkra, ideértve a piacvesztésbõl vagy termeléskiesésbõl eredõ károkra, valamint azokra, amelyek nem láthatóak elõre, ezen körbe sorolva az esetleges elmaradt haszonból eredõ kárt. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a hibás teljesítéssel érintett áru számla szerinti ellenértékét.

SZÁLLÍTÓI  ÁRKÉPZÉS

 • A szállító az árajánlatadás napján érvényes EURO-HUF árfolyam alapján képezi az ajánlati árait. Amennyiben a Vevõ felé történõ számlázás napján az EURO-HUF árfolyamváltozás eléri vagy meghaladja az ajánlaadási árfolyamhoz viszonyítva a 4 %-ot, a Szállító jogosult az árfolyamváltozást érvényesíteni az eladási áraiban.

Amennyiben a Vevõ ezt jelzi, a Szállító oldaláról lehetõség van EURO-ban történõ árajánlatadásra, illetve EURO-ban történõ számla kiállítására is.

Jelen  általános szállítási és fizetési feltételek alapján szállított árukkal kapcsolatosan felmerülõ vitás kérdésekben a PTK rendelkezései az irányadók.